CZ EN Translate
Menu

Kompetence - čím se zabývá celní správa

Thẩm quyền của Hải quan CH Séc
捷克共和国海关的职权范围
Компетенция таможенной службы ЧР

БНЧех Улсын Гаалийн албаны эрх мэдэл 

​Celní správa ČR je vedle správního orgánu současně i bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie a při realizaci tohoto dohledu postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství (Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, systém osvobození od dovozního cla a Společný celní sazebník Společenství). Určené útvary Celní správy ČR mají postavení policejního orgánu (orgánu činného
v trestním řízení) pro vybrané trestné činy.

Celní řízení a správa cel – jedná se například o
• provádění celního dohledu a celní kontroly u dováženého, vyváženého a prováženého zboží;
• rozhodování o přidělení celně schváleného určení zboží; o zajištění celního dluhu, rozhodování o určení celní hodnoty;
• kontrolu dodržování obchodně politických opatření ČR a EU, zákazů a omezení při dovozu, vývozu a tranzitu zboží; řízení o porušení celních předpisů, rozhodování o zajištění zboží důležitého pro řízení o porušení celních předpisů;
• pátrání po zboží protiprávně dovezeném nebo vyvezeném nebo odňatém celnímu dohledu a zjišťování osob, které zboží tomuto dohledu odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly.

Správa spotřebních a energetických daní
– kompletní správa spotřebních daní, správa registru prodejců pohonných hmot; správa daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv a daň z elektřiny.

Dělená správa
- vybírání a vymáhání peněžitých plnění (např. pokut), která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávních celků.

Kontrola omezení plateb v hotovosti
- kontrola, zda jsou platby převyšující v přepočtu hodnotu 15 000 EUR prováděny bankovním převodem.

Kontrola ohlašovací povinnosti osob při dovozu a vývozu finančních prostředků a cenných věcí
– kontrola, zda nejsou přes vnější hranice EU (v ČR pouze mezinárodní letiště) převáženy finanční prostředky a cenné věci (zlato, diamanty apod.) převyšující v přepočtu hodnotu 10 000 EUR.

Ochrana práv duševního vlastnictví
– kontrola, zda není na území ČR jakkoliv nakládáno se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví.

Ochrana přírody
- zejména kontroly exemplářů CITES (Convenntion
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a tranzitu.

Ochrana předmětů historické a kulturní hodnoty
– kontrola, zda přepravované předměty mají příslušná povolení (např. povolení k vývozu z území ČR).

Kontrola přepravy omamných a psychotropních látek
– tedy kontrola přepravy drog a anabolik.

Kontrola v oblasti silniční dopravy
– zejména vážení nákladních vozidel, kontrola časového zpoplatnění – dálniční kupóny, kontroly výkonového zpoplatnění – mýtné, kontrola plnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů.

Kontrola zaměstnávání cizinců
– tedy zda zaměstnavatelé plní všechny zákonné povinnosti související se zaměstnáváním cizinců ze zemí EU i mimo EU.

Trestní řízení
- kompetence vyplývající z postavení celních orgánů jako orgánů činných v trestním řízení u trestných činů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti s výkonem působnosti celních orgánů. 
 

Kontrola provozování hazardních her a dodržování zákazu reklamy na nepovolené nebo neohlášené hazardní hry  
- kontrola plnění povinností uložených zákonem o hazardních hrách, kdy se ověřuje, zda je hazardní hra provozována podle zákona o hazardních hrách a podmínek stanovených v povolení k provozování hazardních her vydaných Ministerstvem financí a/nebo obecním úřadem obce, v jejímž územním obvodu se hazardní hra provozuje, případně zda je provozována na základě řádného ohlášení.

Kontrola v oblasti evidence tržeb

- kontrola plnění povinností uložených zákonem o evidenci tržeb, kdy se ověřuje, zda podnikatel, který má povinnost evidovat tržby, zaslal datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavil účtenku zákazníkovi.
Skočit na začátek stránky