Přihlásit
  • Česky
    • O nás
      • Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ukazatele OSS 3120003 Generální ředitelství cel

v Kč

 SR 2018SDV 2019SDV 2020
Souhrnné ukazatele   
 Příjmy celkem3 458 191 8543 443 773 5733 809 773 573
 Výdaje celkem5 771 749 7325 926 740 0095 942 775 009
Specifické ukazatele - příjmy   
 Daňové příjmy1"19 500 0009 500 0009 500 000
 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku792 983 132798 773 573798 773 573
 v tom: pojistné na důchodové pojištění704 873 896710 020 955710 020 955
 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti88 109 23688 752 61888 752 618
 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 655 708 7222 635 500 0003 001 500 000
 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem44 408 72200
 příjmy z prostředků finančních mechanismů000
 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 611 300 0002 635 500 0003 001 500 000
Specifické ukazatele - výdaje   
 Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy000
 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu000
 Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy5 771 749 7325 926 740 0095 942 775 009
 v tom: sociální dávky473 410 000489 209 000505 244 000
 výdaje na činnost celní správy5 298 339 7325 437 531 0095 437 531 009
 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových000
 Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra000
 Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu000
Průřezové ukazatele   
 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci3 073 420 1793 091 802 5323 091 802 532
 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2-11 044 962 8591 051 212 8581 051 212 858
 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb61 288 21761 655 86461 655 864
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech549 435 489549 435 489549 435 489
 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2 514 975 3382 533 357 6912 533 357 691
 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě000
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů000
 Zahraniční rozvojová spolupráce000
 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.000
 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem55 652 6583 658 9230
 v tom: ze státního rozpočtu11 243 9363 658 9230
 podíl rozpočtu Evropské unie44 408 72200
 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem000
 v tom: ze státního rozpočtu000
 podíl prostředků finančních mechanismů000
 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS542 507 173626 700 000626 700 000
1)    bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)    povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění