Přihlásit
  • Česky
    • O nás
      • Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ukazatele OSS 3120003 Generální ředitelství cel

Pro rozpočtové období 2020 - 2022

                                                                                                                                         2020                                           2021                                          2022 v Kč

Souhrnné ukazatele 
 Příjmy celkem3 846 574 9903 868 414 9893 869 320 935
Výdaje celkem6 122 686 3736 171 548 9396 224 351 844
Specifické ukazatele - příjmy 
 Daňové příjmy 1)4 000 0004 000 0004 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti789 164 990789 164 989795 070 935
v tom:      pojistné na důchodové pojištění701 624 313705 962 291711 245 566
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti87 540 67783 202 69883 825 369
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 053 410 0003 075 250 0003 070 250 000

v tom:      příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

celkem

3 160 00000
příjmy z prostředků finančních mechanismů000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 050 250 0003 075 250 0003 070 250 000
Specifické ukazatele - výdaje 
 Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu000
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy6 122 331 3736 169 892 9396 219 376 844
v tom:      sociální dávky623 157 607675 180 173727 983 078
výdaje na činnost celní správy5 499 173 7665 494 712 7665 491 393 766
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových000
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra000
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie355 0001 656 0004 975 000
Průřezové ukazatele 
 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci3 169 640 4153 169 640 4153 169 640 415
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)1 071 338 4581 071 338 4581 071 338 458
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb63 212 62163 212 62163 212 621
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech610 672 301610 672 301610 672 301
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2 549 958 7622 549 958 7622 549 958 762
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů000
Zahraniční rozvojová spolupráce000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 740 00000
v tom:      ze státního rozpočtu1 580 00000
podíl rozpočtu Evropské unie3 160 00000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem000
v tom:      ze státního rozpočtu000
podíl prostředků finančních mechanismů000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem345 929 000374 819 000370 319 000
  1. bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  2. povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění