Přihlásit
  • Česky
    • O nás
      • Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ukazatele OSS 3120003 Generální ředitelství cel

    201920202021    v Kč
Souhrnné ukazatele       
 Příjmy celkem3 566 757 8333 782 755 4363 812 755 436
 Výdaje celkem5 921 553 8575 933 585 4605 972 190 460
Specifické ukazatele - příjmy       
 Daňové příjmy1)9 500 0009 500 0009 500 000
 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti763 755 436763 755 436763 755 436
 v tom: pojistné na důchodové pojištění678 893 721678 893 721678 893 721
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti84 861 71584 861 71584 861 715
 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 793 502 3973 009 500 0003 039 500 000
 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 002 39700
  příjmy z prostředků finančních mechanismů000
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 792 500 0003 009 500 0003 039 500 000
Specifické ukazatele - výdaje       
 Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy000
 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu000
 Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy5 921 553 8575 933 585 4605 972 190 460
 v tom: sociální dávky537 405 000575 439 000614 044 000
  výdaje na činnost celní správy5 384 148 8575 358 146 4605 358 146 460
 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových000
 Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra000
 Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu000
Průřezové ukazatele       
 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci3 061 139 2483 061 139 2483 061 139 248
 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)1 040 787 3421 040 787 3421 040 787 342
 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb61 042 59861 042 59861 042 598
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech580 273 134580 273 134580 273 134
 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2 471 856 7622 471 856 7622 471 856 762
 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě000
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů000
 Zahraniční rozvojová spolupráce000
 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.000
 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 502 39700
 v tom: ze státního rozpočtu500 00000
  podíl rozpočtu Evropské unie1 002 39700
 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem000
 v tom: ze státního rozpočtu000
  podíl prostředků finančních mechanismů000
 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem452 662 048433 329 000432 819 000
       
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění