CZ EN Translate
Menu

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

​​​​​​Celní správa České republiky (dále jen „CS ČR“) v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zavádí vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům CS ČR a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti CS ČR dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

Předmět o​​​známení, oznamovatel a vyloučení přijímání oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u CS ČR, pro niž fyzická osoba (dále jen „oznamovatel“), byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3, 4 zákona o ochraně oznamovatelů, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
  • porušuje jiný právní předpis​ nebo předpis Evropské unie v oblasti uvedené ​v § 2 odst. 1, písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů náleží oznamovateli, který oznámení podal způsobem uvedeným v § 7 zákona o ochraně oznamovatelů.

CS ČR v postavení povinného subjektu vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávaly nebo nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), i), j) a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů.​​​

Způsob podání oznámení ​​​prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému CS ČR

Ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů náleží oznamovateli, který oznámení podá prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému CS ČR a současně uvede údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

Oz​​​námení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat:

1.    ústně či písemně prostřednictvím příslušných osob zařazených na oddělení 501 – Inspekce, metodiky a prevence Generálního ředitelství cel:

     ​plk. Mgr. Dušan Rohrbacher, email: d.rohrbacher@cs.mfcr.cz, telefon: 261 331 056,

     kpt. Mgr. Hana Krpatová, email: krpatova@cs.mfcr.cz, telefon: 261 332 515,

     kpt. Mgr. Martin Maršík, email: m.marsik@cs.mfcr.cz, telefon: 261 331 096,

     kpt. Bc. Lenka Tvrzová, email: l.tvrzova@cs.mfcr.cz, telefon: 261 331 059,

     kpt. Mgr. Jan Vopálka, email: j.vopalka@cs.mfcr.cz, telefon: 261 331 051,

     kpt. PhDr. Lubomír Vebr, email: L.Vebr@cs.mfcr.cz, telefon, 261 331 055,

2.    online Formulář pro oznámení protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů,

3.    prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručením na adresu: Generální ředitelství cel, Odbor 50 – Vnitřních činností, Budějovická 7, 140 00 Praha 4 s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy "Neotevírat. Pouze k rukám příslušné osoby.",

4.    vložením do schránky umístěné v přízemí budovy Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4 v chodbě u vstupu na schodiště, a označené "Schránka pro příjem oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů".

Oznámení lze dále podat prostřednictvím externího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti ČR do formuláře umístěného pod odkazem https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Bližší informace jsou uvedeny na stránce https://oznamovatel.justice.cz/. Přes výše uvedený formulář lze podat i oznámení od osob, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti CS ČR.

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než jsou uvedeny výše, nemůže CS ČR zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Oznamující osoba by měla před podáním oznámení mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Oznámení bude v rámci vnitřního oznamovacího systému CS ČR přiděleno pouze tzv. příslušné osobě, která u oznámení bude posuzovat důvodnost oznámení a v případě, ​že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou organizaci (útvaru), kterého se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Může se jednat např. o provedení interního auditu, přijetí či úpravu vnitřního předpisu, podání trestního oznámení nebo o oznámení o protiprávním jednání příslušným orgánům. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele a do 30 dnů ode dne přijetí oznámení posoudit důvodnost a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení. Tuto lhůtu lze prodloužit ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

Další informace a právech a povinnostech oznamovatele, povinného subjektu a příslušné osoby jsou uvedeny v zákonu o ochraně oznamovatelů.

​ 

Stránka byla publikována dne: 24.11.2023 12:47
Skočit na začátek stránky