CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 1. 

Název 

Celní úřad pro Olomoucký kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Olomoucký kraj (dále jen „CÚ pro OK“) se sídlem v Olomouci je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro Olomoucký kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Přerov, Šumperk).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Jako vybraný celní úřad (s celorepublikovou působností) CÚ pro OK dává, mění či zrušuje rozhodnutí o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo a o zřízení svobodného skladu. Jako dotčený orgán je příslušný k vydání závazného stanoviska při umísťování a povolování staveb ve svobodném pásmu. Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

Organizační struktura Celního úřadu pro Olomoucký kraj

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Blanická 19, 772 11 Olomouc
Telefonní ústředna: tel.: 585 111 111
                           Datová schránka:
e-podatelna:
podatelna580000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

Čísla matrik bankovních účtů od 1.1.2013
Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů
Jak správně platit celnímu úřadu od 1. 1. 2013

3754-27729651/0710          pokuty ve správním řízení
7771-27729651/0710          souhrnný účet státního rozpočtu – clo        
                                     a daně z dovozu, správní poplatky
6015-27729651/0710          depozitní účet – celní jistoty

780-27729651/0710            SPD z vína a meziproduktů
799-27729651/0710            SPD z minerálních olejů
4765-27729651/0710          SPD z tabákových výrobků
4773-27729651/0710          SPD z piva
4781-27729651/0710          SPD z lihu
14760-27729651/0710        SPD – příjmy z tabákových nálepek

609-27729651/0710            Daň z elektřiny
617-27729651/0710            Daň ze zemního plynu a některých  
                                     dalších plynů
625-27729651/7010            Daň z pevných paliv
2719-27729651/0710          Biopaliva

 

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017​
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011
Rozpočet za rok 2010

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník)
 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb. 
Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy

 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Olomoucký kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
CÚ pro Olomoucký kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR (Přerov, Šumperk).  

Stránka byla publikována dne: 23.05.2018 13:00
Skočit na začátek stránky