CZ EN Translate
Menu

Aktivní zušlechťovací styk

Režim aktivního zušlechťovacího styku ( dále jen „AZS“) umožňuje v souladu s článkem 114 celního kodexu, aby pro účely jedné nebo několika zušlechťovatelských operací na celním území Společenství bylo použito

 • zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodně-politickým opatřením (podmíněný systém);
 • zboží propuštěné do volného oběhu s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků (systém navracení).

Režim AZS dále umožňuje v souladu s článkem 115 celního kodexu, aby:

 • zušlechtěné výrobky byly vyrobeny z rovnocenného zboží;
 • zušlechtěné výrobky vyrobené z rovnocenného zboží byly vyvezeny ze Společenství před dovozem dovozového zboží.

Povolení AZS za použití rovnocenného zboží může být v souladu s článkem 117 celního kodexu uděleno pouze, může-li být dovozové zboží ztotožněno v zušlechtěných výrobcích nebo může-li být ověřeno plnění podmínek stanovených pro rovnocenné zboží. Vyjma rovnocenného zboží musí být dovozové zboží vždy ztotožnitelné v zušlechtěných výrobcích (užitím jednoho z kódu kolonky 12 přílohy 67 prováděcího nařízení). V případě povolení užití rovnocenného zboží musí být stanoven takový postup, aby bylo zajištěno ověření řádného plnění podmínek stanovených pro rovnocenné zboží.

Prostředky a metody ztotožnění, jakož i podmínky správného průběhu operací, při kterých se používá rovnocenné zboží, vychází z návrhů uvedených v žádosti o povolení režimu s hospodářským účinkem a podkladů k ní přiložených. Jedním z těchto podkladů mohou být zvláštní právní předpisy upravující konkrétní výrobní postupy (např. pro potravinářský, slévárenský a chemický průmysl), které napomohou k ověření plnění podmínek správného průběhu operací.

Celní úřad s ohledem na ustanovení článku 540 prováděcího nařízení stanoví v povolení prostředky a metody ztotožnění dovozového zboží v zušlechtěných výrobcích a určí podmínky správného průběhu operací, při kterých se používá rovnocenné zboží. Tyto metody ztotožnění a podmínky mohou zahrnovat prověření záznamů. Vysvětlení pojmu záznam a využití záznamů je stanoveno v článcích 496 písm. j), 515 a 516 prováděcího nařízení.

Aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému

Na základě článku 84 odst. 1 písm. a) celního kodexu je režim AZS/P jedním z režimů s podmíněným osvobozením od cla.

Osvobození od cla je zde podmíněno na základě článku 114 odst. 1 písm. a) celního kodexu tím, že zboží ve formě zušlechtěných výrobků nebo v nezměněném stavu bude vyvezeno zpět mimo celní území Společenství.

Režim AZS/P se v souladu s článkem 129 celního kodexu rovněž použije za tím účelem, aby zušlechtěné výrobky mohly být osvobozeny od vývozního cla, kterému by podléhaly stejné produkty vyrobené nebo získané ze zboží Společenství namísto dovozového zboží.

Aktivní zušlechťovací styk v systému navracení

Režim AZS/N není režimem s podmíněným osvobozením od cla, ale jedná se o formu režimu volného oběhu, kdy je vyměřeno dovozní clo a jsou uplatněna veškerá obchodně politická opatření. 

Na základě článku 124 odst. 1 a 2 celního kodexu není možné použít systém navracení tehdy, pokud:

 • dovážené zboží podléhá množstevním omezením dovozu,
 • se na dovážené zboží vztahují sazební opatření v rámci kvót,
 • dovoz zboží je podmíněn předložením dovozní nebo vývozní licence v rámci SZP,
 • na zušlechtěné výrobky byla stanovena vývozní náhrada nebo vývozní dávka, nebo
 • vývoz zušlechtěných výrobků je v okamžiku přijetí příslušného vývozního celního prohlášení podmíněn předložením dovozní nebo vývozní licence nebo potvrzení v rámci SZP, anebo v případě, že pro ně byla stanovena vývozní náhrada nebo vývozní dávka.

Držitel povolení může v souladu s článkem 128 odst. 1 celního kodexu požádat o vrácení vyměřeného dovozního cla nebo o prominutí dovozního cla prokáže-li, že zboží propuštěné do volného oběhu v AZS/N v podobě zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu bylo

 • vyvezeno nebo
 • propuštěno, s ohledem na následný zpětný vývoz, do režimů tranzitu, uskladňování v celním skladu, dočasného použití nebo AZS (režimy s podmíněným osvobozením od cla) anebo umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu,

za předpokladu, že byly současně splněny všechny podmínky stanovené pro použití daného režimu (tj. pokud nejsou současně dodrženy veškeré podmínky stanovené povolením, nelze žádosti o vrácení vyhovět).

Žádost o vrácení nebo prominutí dovozního cla musí být podána celnímu úřadu vykonávajícímu dohled nejpozději do 6 měsíců od konce lhůty pro vyřízení režimu stanovené při propuštění zboží do režimu AZS/N na základě údaje uvedeného v kolonce 13 povolení (článek 521 odst. 1 prováděcího nařízení). Pokud je více celních úřadů vykonávajících dohled, stanoví se v povolení, kterému z nich se žádost podává. Další podmínky jsou stanoveny v článku 128 celního kodexu a článku 521 odst. 2 prováděcího nařízení.

Žádost o vrácení nebo prominutí dovozního cla u režimu AZS/N se podává písemně a musí obsahovat náležitosti stanovené v článku 521 odst. 2 prováděcího nařízení. Celní úřad vykonávající dohled ověří, zda byly splněny podmínky a předá žádost spolu se svým vyjádřením celnímu úřadu spravujícímu clo, tj. celnímu úřadu, který zboží do režimu AZS/N propustil a clo vyměřil. 

O této žádosti celní úřad rozhodne podle článku 128 celního kodexu za použití příslušných ustanovení ZSDP. V dané věci nelze použít ustanovení článků 236 až 239 celního kodexu, tj. nelze ani podat žádost na tiskopisu dle přílohy 111 prováděcího nařízení.​​​​

Skočit na začátek stránky