Přihlásit

Daň z MO, barvení a značkování vybraných MO, značkování některých dalších MO a nakládání se zvláštními MO

Předmět daně z minerálních olejů upravuje hlava I části druhé zákona SPD. V této části jsou definovány vybrané výrobky, které jsou pro účely tohoto zákona považovány za minerální oleje. Dále je v této části zákona upravena problematika vrácení daně z minerálních olejů:

  • § 54 vracení daně plátci
  • § 55 vracení daně u mineralogických postupů nebo metalurgických procesů
  • § 56 vracení daně z "topných olejů"
  • § 56a vracení daně z ostatních benzínů
  • § 57 vracení daně ze "zelené nafty

Dále zákon upravuje pro minerální oleje specificky dopravu osvobozených minerálních olejů a podmínky uplatňování režimu podmíněného osvobození od daně. Poslední část tvoří povolovací řízení pro vydání povolení  pro nákup, prodej a dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

V části čtvrté zákona o SPD je upraveny problematika barvení a značkování vybraných minerálních olejů a to od definování předmětu daně barvení a značkování, přes podmínky nakládání s těmito minerálními oleji až po vydávání povolení k barvení a značkování. Tato část zákona byla převzata z původního zákona o barvení a značkování.

V části páté zákona o SPD je upraveny problematika značkování některých dalších minerálních olejů a to od definování předmětu daně značkování, přes podmínky nakládání s těmito minerálními oleji až po vydávání povolení ke značkování.

  
  
  
  
  
Informace_19_50808.pdfInformace_19_50808NovýVracení daně u směsi MONA s 30 % HVO377 KB 16. 10. 2019
Informace_19_12796.pdfInformace_19_12796Uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů145 KB 12. 3. 2019
Informace_18_15357-17.pdfInformace_18_15357-17Aktualizované informace pro subjekty povinné používat při své činnosti schválený měřící systém, ve smyslu ustanovení § 60 odstavec 14 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů218 KB 18. 12. 2018
prováděcí_nařízení_EU_2018_550.pdfprováděcí_nařízení_EU_2018_550Elektronické postupy pro přepravu zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Toto nařízení se použije ode dne 15. září 2018370 KB 2. 9. 2018
prováděcí_rozhodnutí_komise_EU_2018_552.pdfprováděcí_rozhodnutí_komise_EU_2018_552Aktualizuje odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty. Použije se ode dne 15. září 2018380 KB 2. 9. 2018
prevodnik_KN_2002_2018.pdfprevodnik_KN_2002_2018Převodník KN1260 KB 27. 4. 2018
Informace_17_22007_2.pdfInformace_17_22007_2Povinnost provozovatele čerpací stanice vést evidenci o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot – revize č. j. 64322-2/2016-900000-231204 KB 12. 12. 2017
Informace_16_64322_2.pdfInformace_16_64322_2Povinnost provozovatele čerpací stanice vést evidenci o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot – revize č. j. 24267/2011-900000-231189 KB 29. 12. 2016
Informace_16_44604.pdfInformace_16_44604Osvobození leteckých pohonných hmot po nabytí účinnosti nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008242 KB 27. 9. 2016
Informace_16_42504.pdfInformace_16_42504Změna způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů u tzv. zelené nafty190 KB 30. 8. 2016
1 - 10Další