CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • INFORMACE O VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA Z EVROPSKÉ UNIE

INFORMACE O VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA Z EVROPSKÉ UNIE

Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, kdy by mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království posouvá.

Lhůta se prodlužuje do 31. ledna 2020 s cílem poskytnout více času pro ratifikaci dohody o vystoupení. Pokud dohodu ratifikují obě strany, může Spojené království vystoupit i dříve, a to ke dni 1. prosince 2019 nebo 1. ledna 2020. Po dobu trvání uvedené lhůty zůstává Spojené království členským státem se všemi právy a povinnostmi stanovenými ve Smlouvách a v právu EU.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.278.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2019:278I:TOC

Řádný odchod s dohodou

V případě podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království z EU bude v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavedeno přechodné období . Článek 127 stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie. V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a zbytkem EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol.  V souladu s článkem 132 může být přechodné období jednorázově prodlouženo o rok nebo o dva.

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 - Unijní status zboží, čl. 48 - Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 - Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

 

Neuspořádaný odchod bez dohody

V případě, že nebude dosaženo dohody o vystoupení, Spojené království se stane třetí zemí a právo Unie přestane platit pro Spojené království i na jeho území, včetně jeho zámořských území.

Zboží, které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království nebo vyváženo z EU do Spojeného království, bude obecně podléhat tzv. celnímu dohledu a může být podrobeno celním kontrolám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění. To zahrnuje mimo jiné aplikaci celních formalit včetně povinnosti předložení celního prohlášení zpravidla jak na přepravu, tak na konkrétní další formy předpokládaného nakládání se zbožím (volné nakládání, skladování, zpracovatelské operace…) a možnosti vyžadování zajištění celního dluhu celními orgány s ohledem na podmínky toho kterého konkrétního celního režimu.

Vůči zboží, které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království, bude uplatněno nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (viz zejména pravidelně aktualizovaná příloha I). To zahrnuje aplikaci příslušných celních sazeb, pokud jim konkrétní zboží stran jeho povahy, složení či způsobu jeho použití podléhá.

Oproti stávajícímu stavu se změní správa daně z přidané hodnoty, počínaje uplatněním jiných institutů v rámci zdanitelných plnění či plnění osvobozených od daně jako takových a konče formou a podobou daňových dokladů, což dopadá na veškeré obchodované zboží v obou směrech jeho pohybu. Obdobná situace se týká také zboží, podléhajícího spotřební dani, což je však relativně úzký okruh tzv. vybraných výrobků.  

Určité zboží, které bude vstupovat do EU ze Spojeného království nebo vystupovat z EU do Spojeného království, bude podléhat určitým zákazům nebo omezením, zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo kulturního bohatství. Těchto zvláštních opatření existuje celá řada a jejich případné uplatnění, včetně konkrétních administrativních opatření (např. povinnost disponovat příslušným zvláštním povolením či licencí) opět závisí zejména na povaze obchodovaného zboží. Seznam těchto zákazů a omezení je zveřejněn na internetových stránkách GŘ TAXUD a je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf

 Pokyny týkající se celních záležitostí při vystoupení Velké Británie z EU bez dohody

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_cs.pdf

Pokyny týkající se spotřebních daní při vystoupení Velké Británie z EU bez dohody

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-excise-ongoing-movements_cs.pdf 

Rady pro subjekty dosud obchodující jen se Spojeným královstvím nebo jen v rámci EU

Jedná se o subjekty, které nemají v zásadě zkušenosti s celním řízením a plněním celních formalit.

 

Základní kroky, které musí podniknout

1.    Zažádat si o registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI - více o EORI zde). Žádost o registraci k EORI lze podat prostřednictvím elektronického formuláře online https://forms.celnisprava.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=657135392

2.    Stanovit sazební zařazení zboží – kód kombinované nomenklatury (více o problematice sazebního zařazení zboží zde). Sazební zařazení zboží vychází z nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. Společný celní sazebním na rok 2019 je dostupný na https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Stranky/default.aspx

3.    Zkontrolovat, zda zboží nepodléhá netarifním opatřením (zákazům a omezením) – zda není potřeba licence/osvědčení/povolení (více k problematice zákazů a omezení zde). Případná netarifní opatření lze spolu s příslušnými sazbami cla zkontrolovat v rámci integrovaného tarifu - aplikace TARIC https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

4.    Zažádejte o povolení elektronické komunikace  v případech, kdy budete chtít podávat celní prohlášení elektronickou formou (která je pro některé celní režimy povinná – vývoz, tranzit), zažádejte si u kteréhokoliv celního úřadu v České republice o povolení elektronické komunikace s celními orgány. O povolení lze požádat i elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře (více informací k elektronické komunikaci s celními orgány zde).

5.    Zažádejte o vydání celní jistoty - v případě předpokladu dovozu zboží s nenulovou celní sazbou požádejte, ještě před samotným dovozem zboží, vydání celní záruky (jistoty) pro zajištění celního dluhu – v případě dovozu zboží, u kterého je vyměřen celní dluh, je nutné tento dluh do doby jeho zaplacení, zajistit celní zárukou – více informací k jistotám zde. O vydání jistoty lze požádat také prostřednictvím elektronického formuláře.

Seznam akreditovaných ručitelů (aktivní).pdf

6.    Zvolit příslušný celní režim – volný oběh, vývoz nebo zvláštní režimy.

V případě zvláštních režimů s výjimkou režimu tranzit (uskladnění v celním skladu, svobodné pásmo, zvláštní účel, aktivní/pasivní zušlechťovací styk) je pro jejich využití nutné disponovat povolením celního úřadu.

7.    V případě

7a) dovozu -  stanovit celní hodnotu zboží – transakční příp. jiná metoda, předložit celní prohlášení (elektronicky/písemně/jiným způsobem) a zboží, zaplatit clo + příp. DPH (neplátci) + příp. SPD

7b) vývozu - předložit celní prohlášení (elektronicky) a zboží

8.    V případě dovozu i vývozu - uschovat doklady pro případnou kontrolu po propuštění zboží

Pro všechny úkony spojené s celními formalitami je možné využít služeb celních zástupců v souladu s článkem 18 Celního kodexu Unie.

 

Rady pro subjekty již obchodující se třetími zeměmi

Jedná se o subjekty obchodující i s jinými třetími zeměmi, které mají v zásadě zkušenosti s celním řízením a plněním celních formalit.

Subjekty však by však měly vzít v úvahu podíl zboží směřujícího do Spojeného království nebo ze Spojeného království, u něhož doposud nemuseli plnit celní formality.

Rovněž by měly zvážit potenciální dopad na obchodně-dodavatelský řetězec, pokud budou celní formality vyžadovány.

Subjekty by měly zvážit případné využití zjednodušení nebo zvláštních režimů a požádat o případné rozšíření (doplnění) stávajících povolení.

Dále pak v případě potřeby přehodnotit a upravit obchodní podmínky tak aby zahrnovali případné budoucí celní a daňové povinnosti a jejich dopady

 

Dopady na běžný život – cestování/nákupy přes internet

Na letištích bude zboží ze Spojeného království podléhat celnímu dohledu, zavazadla mohou být kontrolována. V případě překročení limitů pro osvobození dováženého zboží od cla, DPH příp. spotřební daň bude nutné tyto poplatky zaplatit. Více informací k množstevním limitům zde.

Rovněž při cestách do nebo ze Spojeného království může určité zboží podléhat určitým zákazům nebo omezením, zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo kulturního bohatství. Mohou to být např. komodity podléhající veterinární (masné a mléčné výrobky, živá zvířata) nebo fytosanitární (živé rostliny) kontrole nebo exempláře ohrožených druhů fauny a flóry.

Zásilky odeslané ze Spojeného království (např. e-shopy) budou podléhat celnímu dohledu a kontrolám. V případě překročení limitů pro osvobození dováženého zboží od cla, DPH příp. spotřební daň bude nutné tyto poplatky zaplatit. Více informací k nákupům přes internet zde.

Spotřební daně

Informace o dopadech Brexitu na oblast spotřebních daní

Příručka Komise k variantě NO DEAL    guidance-excise-ongoing-movements_cs.pdf

Prezentace Komise k variantě NO DEAL Presentation - BREXIT.pdf

Prezentace odboru 23 GŘC k variantě „bez dohody" – ukončování doprav vybraných výrobků BREXIT a doprava VV.pdf

Aktuality


Dne 30.9.2019 proběhlo ve Školicím středisku Celní správy ČR v Jílovišti česko-francouzské kolokvium na téma brexit. Prezentace jsou dostupné zde:  CSČR_Brexit_kolokvium_2019.pptx

 

Britské vládní orgány (Border Delivery Group) uspořádali ve dnech 4.10. 2019 a 10.10.2019 webináře zaměřené na téma brexitu s důrazem na oblast tranzitu, DPH, zjednodušených postupů a dalších postupů pro přepravu zboží z a do Velké Británie a Severního Irska v případě, že po 31.10.2019 nastane tzv. tvrdý brexit. Níže naleznete prezentaci z uvedených webinářů.

BDG EU webinar Haulier slides 10 Oct 19.pdf

DGDDI_Brexit Presentation EU meetings - EN - vF.PDF

DGDDI_Présentation Brexit Etats membres - FR - vF.PDF

 

Britská příručka pro brexit a dny po brexitu.pptx

 

6 .sdělení EK: „Finalizace příprav na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 1. listopadu 2019" (4. září 2019)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0394

 

Kontrolní seznam pro připravenost na brexit pro podniky v EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_cs.pdf

 

Industry Day: Opatření na hranicích Spojeného království po brexitu

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/industry-day-opatreni-na-hranicich-spojeneho-kralovstvi-po-brexitu-120162.html

 

Opatření na hranicích Spojeného království po brexitu

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/industry-day-opatreni-na-hranicich-spojeneho-kralovstvi-po-brexitu-120162.html

 HMG D1ND RoRo Business Requirements Document v6 HMRC updates 19.pptx

19-3543_HMG D1ND RoRo Business Requirements Document v6 HMRC updates 19_CZ.PPTX (Česká verze)

 

Přistoupení Spojeného království k Úmluvě o společném tranzitu

Smart Border (Tunel) – schéma vytvořené francouzskou celní správou týkající vstupních/výstupních operací v Eurotunelu

 Border_Tunel_VA-CS.pdf

Smart Border (Přístavy) – schéma vytvořené francouzskou celní správou týkající vstupních/výstupních operací ve francouzských přístavech

BORDER_ Ports_VA-CS.pdf

 

Kontakty

Pro další informace je možné kontaktovat Generální ředitelství cel nebo jednotlivé celní úřady:

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky: +420 261 331 919 nebo e-mailem: informace@cs.mfcr.cz

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx

Kontakty na jednotlivé celní úřady v příslušných regionech:

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx

 

Užitečné odkazy

Informace Velké Británie k celním sazbám v případě odchodu VB z EU bez dohody https://www.gov.uk/guidance/check-temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit

Informace Evropské rady o brexitu: http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-uk-after-referendum/

Informace Evropské komise o brexitu: https://ec.europa.eu/info/brexit_cs

Informace DG TAXUD o brexitu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs

Informace Evropské komise – tzv. oznámení hospodářským subjektům o přípravách v různých oblastech (doprava, životní prostředí, finance, zdraví a bezpečnost potravin, energetika atd.) https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_cs

Průvodce pro podnikatele k dopadům Brexitu: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/

Informace portálu BUSINESSINFO spravovaného agenturou Czech Trade: www.businessinfo.cz/brexit

Informace Úřadu vlády ČR k Brexitu: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

Informace vlády Velké Británie k Brexitu: https://www.gov.uk/government/brexit

https://euexit.campaign.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal#importing-and-exporting

Informace francouzské celní správy k Brexitu http://www.douane.gouv.fr/articles/a16146-businesses-get-prepared-to-brexit

Scénáře týkající se tranzitu a vývozu v případě vystoupení Velké Británie z EU bez dohody

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit-transit-business-scenarios-annex-1-no-deal_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit-export-business-scenarios-annex-2-no-deal_en.pdf

Příprava na brexit v nizozemských přístavech (v AJ nebo NJ) https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

 

 

Související dokumenty

 

Návrh Dohody o vystoupení Spojeného království z EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT&from=CS

Návrh společné politické deklarace stanovující rámec budoucí spolupráce  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/DCL&from=CS

Oznámení týkající se připravenosti na vystoupení Spojeného království z EU

Cla a nepřímé daně

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/customs_and_indirect_taxation_cs.pdf

Dovozní a vývozní licence  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_cs.pdf

Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/intellectual_property_enforcement_by_customs_cs.pdf

Preferenční pravidla původu    

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_cs.pdf

Daň z přidané hodnoty (DPH)  

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat_cs.pdf

Sdělení Komise z 19.12.2018 k připravenosti na Brexit  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0890

Sdělení Komise z 13.11.2018 k připravenosti na Brexit  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF

Průvodce celními postupy pro podniky

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_cs.pdf

Seznam kroků doporučených obchodníkům v souvislosti s brexitem

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_cs.pdf

Video kampaň Komise

https://www.youtube.com/watch?v=mLwdwtjlcZg

 

Leták „Sedm věcí, které musí podniky v EU27 vědět, aby se připravily na BREXIT"     factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_cs_1.pdf

Leták „Sedm věcí, které by jste měli vědět, když budete cestovat do Spojeného království – v případě, že nebude dosaženo dohody o vystoupení"      seventhingseu27_advice-cs_0.pdf

Leták „No Deal –Brexit"     brexit_leporelo_korektura2 (002).pdf

 

Seminář k Brexitu pořádaný na MPO - materiály

video: https://multimedia.ctk.cz/video/document/18007435/1

          https://youtu.be/uw5iGWkNiYg

prezentace: Komise  CommissionMPO_Prague.pptx      GŘC gřc_brexit_mpo.pptx

 

Stránka byla publikována dne: 30.01.2020 13:34
Skočit na začátek stránky