CZ EN Translate
Menu

 Zajištění celního dluhu

Poskytnutí jistoty pro účely zajištění dovozního nebo vývozního cla a jiného peněžitého plnění spravovaného společně s tímto clem při obchodu s třetími zeměmi (země mimo EU).

Tento web se nevztahuje na záruky a kauce v systému spotřebních daní podle zákona o spotřebních daních a dalších zákonů. Pro takovéto informace je určena sekce Daně

 Povinné poskytnutí jistoty:

- pro povolení provozování dočasného skladu (čl. 148 odst. 2 písm. c) celního kodexu Unie)  

- pokud propuštěním do režimu vznikne celní dluh (režim volného oběhu, konečné užití) (čl. 195 odst. 1 celního kodexu Unie)

- pro povolení zvláštního režimu s výjimkou režimu tranzitu (čl. 211 odst. 3 písm. c) celního kodexu Unie)

- pro propuštění do režimu tranzitu (čl. 233 odst. 1 písm. c) celního kodexu Unie)

 

Nepovinné poskytnutí jistoty (čl. 89 odst. 7 a 8 celního kodexu Unie):

- Jistota se nepožaduje od států, regionálních a místních orgánů veřejné správy nebo jiných veřejnoprávních subjektů u činností, v nichž vystupují jako veřejné orgány.

 - Jistota se nepožaduje v žádné z těchto situacích:

a) u zboží přepravovaného po Rýnu a rýnských vodních cestách a po Dunaji a dunajských vodních cestách;

b) u zboží přepravovaného zabudovaným přepravním zařízením;

c) ve zvláštních případech u režimu dočasného použití (čl. 81 delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie):

  • pokud je celní prohlášení podáno ústně nebo jakýmkoli jiným úkonem;
  • v případě materiálů používaných v mezinárodní dopravě leteckými, lodními nebo železničními společnostmi nebo poskytovateli poštovních služeb;
  • pro obaly, pokud jsou dováženy prázdné, pokud jsou opatřeny nesmazatelným a neodstranitelným označením;
  • pokud předchozí držitel povolení pro dočasné použití navrhl zboží do režimu dočasného použití v souladu s čl. 136 nebo 139 celního kodexu Unie  a toto zboží je následně propuštěno do režimu dočasného použití za stejným účelem.

d) u zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie při použití elektronického přepravního dokladu a přepravovaného námořní nebo vzdušnou cestou mezi přístavy Unie nebo mezi letišti Unie.  

 

 Formy poskytnutí jistoty

​Jistota se poskytuje v jedné z následujících forem (čl. 92 celního kodexu Unie a § 26 odst. 1 celního zákona):

Složením částky

- složení částky na zvláštní účet celního úřadu - bezhotovostním převodem nebo převodem přeplatku

 

Závazkem ručitele

AKREDITOVANÝ RUČITEL (čl. 94 celního kodexu Unie) - ručitel je jedním z regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, poskytující finanční záruku 
  • banky a pobočky zahraničních bank - povolená činnost Poskytování záruk podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách  
  • pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven - povolená činnost Pojištění záruk (kauce) podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Úplný seznam akreditovaných ručitelů je zveřejněn na webu České národní banky jako Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu ČNB. V současné době s Celní správou ČR spolupracují tito akreditovaní ručitelé.pdf

 

RUČITEL PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ CELNÍMI ORGÁNY - ostatní ručitelé poskytující ručení

- pro schválení povinnost předložit dokumenty dle § 29 odst. 2 celního zákona (podklady pro zpracování finanční analýzy, potvrzení o bezdlužnosti vůči finanční správě, všem zdravotním pojišťovnám a ČSSZ - doklady nesmí být starší 60-ti dní) 

 

Závazek ručitele se předkládá ve formě záruční listiny dle vzoru v přílohách 32-01 a násl. prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie, resp. v přílohách 3 a násl. prováděcí vyhlášky k celnímu zákonu - aktuální vzory ve formátu MS WORD  (aktualizováno k 1.1.2021) jsou zveřejněny v dokumentech.    

Závazek ručitele je vždy vůči všem členským státům EU. Vyškrtnutí je možné pouze u režimu tranzitu a lze takto vyškrtnout jedině mimo unijní signatářské země Společného tranzitu (Švýcarsko, Norsko, atd.). Závazek ručitele musí být pro uplatnění v režimu tranzitu také ve prospěch Severního Irska. Podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se Severní Irsko pro účely jistoty považuje za součást Evropské unie.

 

 Jednotlivá jistota

​Jistota, která se vztahuje na jednu operaci

Kompetentní celní úřady:

- jednotlivá jistota složením částky - celní úřad propouštějící do režimu / celní úřad odeslání

- jednotlivá jistota závazkem ručitele s použitím záruční listiny - celní úřad propouštějící do režimu / celní úřad odeslání

- jednotlivá jistota závazkem ručitele s použitím záručního dokladu - Celní úřad pro hlavní město Prahu

 

 Souborná jistota a zproštění povinnosti poskytnout jistotu

​Jistota ke krytí částky dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu ve vztahu ke dvěma nebo více operacím.

Souborná jistota pro jiné operace než režim tranzitu (dovozní celní režimy a dočasné uskladnění) může být poskytnuta v jakékoli z výše uvedených forem (složením částky, závazkem ručitele, zřízením zástavního práva k nemovité věci).

Souborná jistota pro režim tranzitu pouze ve formě ručitelského závazku (čl. 162 odst. 1 prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie).

Kompetentní celní úřad -  Celní úřad pro Jihočeský kraj

 

Rozdělení souborných jistot / Zproštění povinnosti poskytnout jistotu

 

1. Celní dluhy, které vznikly (volný oběh, část celního dluhu u konečného užití) - čl. 95 odst. 3 celního kodexu Unie

Základní výše jistoty - osoby splňující všeobecné podmínky pro soubornou jistotu (čl. 95 odst. 1 celního kodexu Unie)

100% výše jistoty - 100% referenční částky je kryta jistotou

Snížení - pouze pro držitele Oprávněného hospodářského subjektu

30% výše jistoty - 30% referenční částky je kryta jistotou 

 

2. Celní dluhy, které mohou vzniknout (dočasné uskladnění, zvláštní režimy včetně režimu tranzitu) - čl. 95 odst. 2 celního kodexu Unie

Základní výše jistoty - osoby splňující všeobecné podmínky pro soubornou jistotu (čl. 95 odst. 1 celního kodexu Unie)

100% výše jistoty - 100% referenční částky je kryta jistotou - osoby splňující všeobecné podmínky pro soubornou jistotu (čl. 95 celního kodexu Unie)

 

Snížení - osoby splňující všeobecné podmínky pro soubornou jistotu (čl. 95 odst. 1 celního kodexu Unie) zvláštní podmínky pro soubornou jistotu (čl. 84 delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie) vycházející z kritérií Oprávněného hospodářského subjektu. U držitelů Oprávněného hospodářského subjektu se považují za splněné, vyjma kritéria krytéria finanční způsobilosti držitele povolení.

Krytí finančními zdroji držitele povolení - držitel musí prokázat, že je finančně způsobilý ke krytí závazků vyplývajících ze snížené výše jistoty.

50% výše jistoty - 50% referenční částky je kryta jistotou / 50% referenční částky je kryta finančními zdroji držitele povolení  

30% výše jistoty - 30% referenční částky je kryta jistotou / 70% referenční částky je kryta finančními zdroji držitele povolení  

0% výše jistoty - zproštění povinnosti poskytnout jistotu / 100% referenční částky je kryta finančními zdroji držitele povolení  

 např. u snížení na 30% pro režim volného oběhu lze jistotu ve výši 30% poskytnout složením částky a 70% je kryto finančními zdroji držitele povolení

 

Podání žádosti o soubornou jistotu / zproštění povinnosti poskytnout jistotu, Podklady k žádosti, přílohy

 

 Souborná jistota pro více než jeden členský stát EU (Mezinárodní souborná jistota)

Stejnou jistotu lze poskytnout ve více než jednom členském státě. Celní kodex Unie však pro tyto případy stanoví další podmínky. 

Za mezinárodní jistotu se považuje vždy jistota pro režim tranzitu (viz např. čl. 89 odst. 2 celního kodexu Unie). 

V souladu s čl. 89 odst. 2 celního kodexu Unie a § 26 odst. 2 celního zákona musí jistoty vždy pokrývat částku dovozního nebo vývozního cla a spotřební daně. Mezinárodní jistoty avšak dle téhož článku celního kodexu Unie musí vždy pokrývat také ostatní poplatky splatné v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží (DPH).

 

U mezinárodních jistot je nutné rozlišit platnost a použitelnost v daném členském státě:

 

Platnost mezinárodní jistoty

Platnost jistoty je spojena s jejím právními účinky v jiném členském státě, přičemž 

- souborná jistota pro režim tranzitu musí být platná ve všech členských státech EU,

- mezinárodní souborná jistota pro jiné operace než režim tranzitu musí být platná ve všech dotčených státech EU, přičemž dotčenými státy se rozumí

  • všechny členské státy EU, pokud se jedná o pohyb zboží dle čl. 219 celního kodexu Unie,
  • členské státy propouštějící do režimu, pokud jsou takto stanoveny v povolení zvláštního režimu (kolonka 11a).

Platnost není podmíněna konzultační procedurou s jiným členským státem EU.

 

použitelnost mezinárodní jistoty

 Použitelností se rozumí možnost poskytnout jistotu při celním řízení, přičemž 

- souborná jistota pro režim tranzitu je vždy použitelná ve všech členských státech EU, nepodléhá konzultační proceduře

- mezinárodní souborná jistota pro jiné operace než režim tranzitu je použitelná v členských státech, které vyslovily souhlas v rámci konzultační procedury podle čl. 8 přechodného delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie a pro použití v daném členském státě byla pro tento členských stát rozdělena referenční částka.  

 

 Konzultační procedura a vydání mezinárodní záruky

Žádost o povolení jistoty pro režim tranzitu se podává v příslušném členském státě a řízení nepodléhá konzultační proceduře - dále viz Podání žádosti o soubornou jistotu / zproštění povinnosti poskytnout jistotu, Podklady k žádosti, přílohy

 

Žádost o povolení mezinárodní jistoty pro jiné operace než režim tranzitu se podává do systému Customs Decisions prostřednictvím Trader portálu. Pokud je mezinárodní jistota určena pro poskytnutí v několika členských státech (podání celního prohlášení) podléhá rozdělení referenční částky konzultační proceduře ve smyslu čl. 8 přechodného delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie. V rámci správního řízení však může Celní úřad pro Jihočeský kraj dožádat jiný členský stát o poskytnutí některých údajů nebo o součinnost při jejich prověření, popř. jej informovat, je-li jinak řízením dotčen. Tento způsob komunikace je dále upraven v příručce EK k oblasti zajištění celního dluhu.

  
  
  
  
Sdělení - Přístup Ukrajiny ke Společnému tranzitu.pdf
  
27.09.2022 12:23System Account
Závazek ručitele - souborná jistota - příloha 32-03 - aktualizace UA.docx
  
06.10.2022 21:41System Account

 Elektronický systém pro evidenci jistot Celní správy ČR - systém GMS

​Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci Systém GMS​.
Skočit na začátek stránky