CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace

 1. 

Název 

Celní úřad pro Karlovarský kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Karlovarský kraj (dále jen „CÚ pro KK“) se sídlem v Karlových Varech je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro KK je správním úřadem a organizační složkou státu. CÚ pro KK vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Cheb).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. CÚ pro KK vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. CÚ pro KK vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Jako vybraný celní úřad (s celorepublikovou působností) CÚ pro KK vydává, mění či zrušuje rozhodnutí o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo a o zřízení svobodného skladu. Jako dotčený orgán je příslušný k vydání závazného stanoviska při umísťování a povolování staveb ve svobodném pásmu. Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

Schéma organizačního uspořádání CÚ pro KV

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary                          
Telefonní ústředna: tel.: 353 248 203
                           fax: 353 248 200
Datová schránka: dpvnz2s 
e-podatelna:
podatelna540000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

Čísla matrik bankovních účtů
Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů
Jak správně platit celnímu úřadu                                               

 

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2018 - ukazatele kapitoly 312

Rozpočet na rok 2019

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník)
 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

Formuláře ke stažení 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace - celní oblast 

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.
Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy

 

 17.

Seznam podřízených útvarů 

CÚ pro KK je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
CÚ pro KK je správním úřadem a organizační složkou státu. CÚ pro KK vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR (Cheb).  

Stránka byla publikována dne: 20.04.2020 14:54
Skočit na začátek stránky